DESATORO PODĽA MINIŠTRANTA

1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

Miništrant sa snaží o pravidelnú modlitbu a nehanbí sa odísť od kamarátov, keď má službu na sv. omši.

2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.

Miništrant nepoužíva nadávky, vulgarizmy a dvojzmyselné reči.

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

Miništrant sa vo sviatok oblieka sviatočne.

4. Cti svojho otca a svoju matku.

Miništrant má v úcte kňaza, kostolníka a iných ľudí, ktorí pomáhajú v kostole.

5. Nezabiješ.

Miništrant sa stará o svoje zdravie a vyhýba sa všetkému, čo by mu mohlo škodiť (alkohol, fajčenie).

6. Nezosmilníš.

Miništrant sa vyhýba pokušeniam vo filmoch, na internete, aj v kolektíve kamarátov.

7. Nepokradneš.

Miništrant si neprivlastní a ani nepoškodí majetok iného.

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

Miništrant hovorí pravdu a dokáže si priznať svoju chybu.

9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

Miništrant sa snaží o cudnosť, a upozorňuje na ňu aj iných okolo seba.

10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Miništrant sa úprimne teší z úspechu iných a vždy im ho praje.

Miništrant pomáha mladším, povzbudzuje ich

a snaží sa byť im dobrým príkladom.


PÄTORO PODĽA MINIŠTRANTA

1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.

Miništrant sa aktívne a dôstojne zapája do slávenia sv. omše (odpovede, spev, sústredenosť, správanie).

2. Zachovávať prikázané dni pokánia.

Miništrant nielen vykonáva pôst, ale aj chápe zmysel sebazáporov. Dáva si predsavzatia nielen vtedy, keď sú dané príkazom, ale aj z vlastnej iniciatívy (na začiatku roka, adventu, po sv. spovedi, …).

3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.

Miništrant sa spovedá pravidelne aspoň 1x mesačne, a snaží sa počas miništrovania vždy pristupovať k sv. prijímaniu.

4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.

Miništrant si udržiava vieru aj počas dospievania, sviatosť birmovania prijíma z presvedčenia a snaží sa nepodľahnúť zlému príkladu rovesníkov. Takto sa pripravuje na kresťanský život v rodine alebo v inom životnom povolaní.

5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Miništrant si uvedomuje, že za vieru vďačí nielen rodine, ale aj samotnej Cirkvi. Je ochotný prispievať k šíreniu viery takými prostriedkami, akými môže (finančne z vreckového, pomocou pri brigádach a zdobení kostola, pomocou pri organizovaní farských podujatí alebo duchovne zameraných podujatí).