prezentácia: Liturgický rok

Čo sa odohralo v Kristovom živote historicky, to sa v rôznych liturgických slávnostiach obnovuje tajomným, ale skutočným spôsobom v srdciach veriacich. Každý rok si pripomíname všetky udalosti z Ježišovho života od jeho príchodu až po nanebovstúpenie a zoslanie Ducha Svätého. Hlboko prežívané tajomstvá Ježišovho života počas liturgického roku majú základný význam pre náš duchovný život. Počas roka sa snažíme s vierou, nádejou a láskou prežiť celé Kristovo tajomstvo. Čerpáme z jeho lásky k nám. Počas roka sledujeme tiež ľudí, svätcov, ktorí ukázali, akými rôznymi spôsobmi možno nasledovať Ježiša Krista, realizovať lásku v každodennom živote.

V liturgickom kalendári (direktóriu) je zaznačené, aká slávnosť, sviatok, spomienka, na ten-ktorý deň pripadá. Nachádzajú sa tam aj iné informácie potrebné pre slávenie liturgie dňa.

Udalosti Kristovho života sa historicky odohrali iba raz, a to v Palestíne pred 2000 rokmi. A týmito udalosťami, najmä svojou smrťou a zmŕtvychvstaním, Ježiš Kristus uskutočnil našu spásu. Práve preto jednotlivé udalosti Kristovho života liturgia nazýva “tajomstvá spásy”. Sú to spásonosné tajomstvá, a keď sa chceme spasiť, máme mať na nich účasť, prežívať ich spolu s Ježišom Kristom.

Liturgický rok sa skladá liturgických období.
Obdobia liturgického roka:

Advent

Doba čakania na príchod Pána Ježiša. Začína sa 1. adventnou nedeľou a končí sa 24. decembra rannou omšou. Trvá približne 4 týždne.

Vianoce

Je to obdobie, v ktorom slávime tajomstvo narodenia Pána Ježiša. Začína sa vigíliou Narodenia Pána 24. decembra večer a končí sa nedeľou Krstu Pána (Nedeľa po 6. januári)

Obdobie cez rok 1

Pripomíname si kázanie a činnosť Pána Ježiša. Začína sa pondelkom po sviatku Krstu Pána a končí sa utorkom pred Popolcovou stredou.

Pôst

Obdobie prípravy na umučenie a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša, čiže príprava na Veľkú noc. V centre je utrpenie a smrť Pána Ježiša. Začína sa Popolcovou stredou a končí sa rannou sv. omšou svätenia olejov na Zelený štvrtok. Trvá 40 dní.

Veľkonočné trojdnie

Pripomíname si Poslednú večeru, ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. Začína sa večernou sv. omšou Zeleného štvrtka a končí sa oslavou zmŕtvychvstania ukrižovaného Krista na Veľkonočnú nedeľu.

Veľkonočné obdobie

Pripomíname si vykupiteľské dielo Pána Ježiša. Začína sa Nedeľou Pánovho zmŕtvychvstania a končí sa slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. Trvá 50 dní.

Obdobie Cez rok 2

Pripomíname si kázanie a činnosť Pána Ježiša. V tomto období sa tiež oslavuje najviac svätých, a to spravidla v deň ich smrti, teda v deň ich narodenia pre nebo. Začína sa Svätodušným pondelkom a končí sa v sobotu pred 1. adventnou nedeľou. Cezročné obdobie spolu trvá 34 týždňov.